BROCHURE
Prof. Lin Wang  is a Professor,Yanshan University,China

Prof. Lin Wang

Professor

Organizing Committee

China

Yanshan University

PUBLICATIONS

1. Wang L.*, B. Liu, H. Li, W. Yang, Y. Ding, S. Sinogeikin, Y. Meng, Z. Liu, X. Zeng, W. L. Mao, Long-Range Ordered Carbon Clusters: A Crystalline Materials with Amorphous Building Blocks. Science, 327, 825-828, 2012. 

2. Mao Ho-kwang, Xiaojia Chen, Yang Ding, Bing Li*, and Lin Wang*, Solids, liquids, and gases under high pressure, Review of Modern Physics, 90, 15007, 2018.

3. Zeng Q., H. Sheng, Y. Ding, L. Wang, W. Yang, J. Jiang, W. Mao, H. K. Mao, Long-rang topological order in metallic glass. Science, 332, 1404 (2011).

4. Zhang L., Y. Meng, W.G. Yang, L. Wang, W. L. Mao, Q. S. Zeng, J. S. Jeong, A. J. Wagner, K. A. Mkhoyan, W. J. Liu, R. Q. Xu, H. K. Mao, Disproportionation of (Mg,Fe)SiO3 perovskite in Earth’s deep lower mantle. Science, 344, 877-882 (2014).

5. Sun L.L., X.J. Chen, J. Guo, P. Gao, Q. Huang, H. Wang, M. Fang, X. Chen, G. Chen, Q. Wu, C. Zhang, D. Gu, X. Dong, L. Wang, K. Yang, A. Li, X. Dai, H. K. Mao and Z. X. Zhao, Re-emerging superconductivity at 48 kelvin in iron chalcogenides. Nature, 483, 67-69, 2012.

6. Wang L.*, Yang W.G., Ding Y., Yang R., Xiao S.G., Liu B.B., Sinogeikin S., Meng Y., Shen G.Y., Hemley R.J., Mao W.L., and Mao H.K., Size-Dependent Amorphization of Nanoscale Y2O3 at High Pressure. Phys. Rev. Lett. 105, 095701 (2010).

7. Wang L., Ding Y., Yang, W., Liu, W., Cai, Z., Kung, J., Shu, J., Hemley, J. R., Mao, L.W., and Mao, H.K., Nanoprobes measurements of materials at megabar pressures. Proc. Nat. Acad. Sci. 107, 6140-6145 (2010)

8. Wang L., Liu, B. B., Liu, D. D., Yao, M. G., Hou, Y. Y., Yu, S. D., Cui, T., Li, D. M., Zou, G. T., Iwasiewicz, A., Sundqvist, B., Synthesis of Thin, Rectangular C60 Nanorods Using m-Xylene as a Shape Controller. Advanced Materials 18, 1883 (2006).

9. Zhenhai Yu, Wei Wu, Qingyang Hu, Jinggeng Zhao, Chunyu Li, Ke Yang, Jinguang Cheng, Jianlin Luo, Lin Wang,* and Ho-kwang Mao,* Anomalous anisotropic compression behavior of superconducting CrAs under high pressure, Proc. Nat. Acad. Sci., 10, 1073 (2015).

10. Qi Sui, Xiang-Ting Ren, Yu-Xiang Dai, Kai Wang, Wen-Tao Li, Teng Gong, Jia-Jia Fang, Bo Zou, En-Qing Gao, Lin Wang*, Piezochromism and hydrochromism through electron transfer: new stories for viologen materials. Chemical Science, 2017, 8, 2758-2768

11. Wang L., Liu, B. B., Yu, S. D., Yao, M. G., Liu, D. D., Hou, Y. Y., Cui, T., Zou, G. T., Sundqvist, B., Highly Enhanced Luminescence from Single-Crystalline C60*1m-xylene Nanorods. Chemistry of Materials 18, 4190 (2006).

12. Mao W.L., Wang L., Ding Y., Yang W.G., Liu W.J., Kim D.Y. Luo W. Ahuja R., Meng Y. Sinogeikin S. Shu J.F. and Mao H.K., Distortions and stabilition of simple primitive calcium at high pressure and low temperature. Proc. Nat. Acad. Sci. 107, 9965 (2010).

2019

110. Saqib Rahman, Sudeshna Samanta, Alexei Kuzmin, Daniel Errandonea, Hajra Saqib, Dale L. Brewe, Jaeyong Kim, Junling Lu, and Lin Wang*

Tuning the Photoresponse of Nano-Heterojunction: Pressure-Induced Inverse Photoconductance in Functionalized WO3 Nanocuboids. Advanced Science 2019, 1901132.

109. Ye Yuan, Xiao-Fei Liu, Xuedan Ma, Xiaoli Wang, Xin Li, Juan Xiao, Xiaodong Li, Hao-Li Zhang,* and Lin Wang*

Large Band Gap Narrowing and Prolonged Carrier Lifetime of (C4H9NH3)2PbI4 under High Pressure. Advanced Science 2019, 1900240.

108. Sudeshna Samanta, Mokwon Lee, Deok-Soo Kim, Jaeyong Kim, and Lin Wang*

High-pressure triggered quantum tunneling tuning through classical percolation in a single nanowire of a binary composite. Nano Research 2019, 12, 1333–1338.

107. Ye Yuan, Yinwei Li, Guoyong Fang, Guangtao Liu, Cuiying Pei, Xin Li, Haiyan Zheng, Yuexiao Pan, Ke Yang, and Lin Wang*

Dehydrogenation through the pressure-induced polymerization processes of phosphine. National Science Review, 6: 524–531, 2019.

106. Yanwei Huang, Yu He, Hongwei Sheng, X. Lu, Haini Dong, Samanta Samanta, Hongliang Dong, X. F. Li, Duckyoung Kim, Ho-Kwang Mao, Y. Z. Liu, H. P. Li, H. Li, and Lin Wang*,

Li-ion battery material under high pressure: amorphization and enhanced conductivity of Li4Ti5O12, National Science Review, 6: 239–246, 2019.

105. Cuiying Pei, Lin Wang*

Recent progresses on high-pressure and high temperature studies on fullerenes and related materials. Matter and Radiation at Extremes. 4, 028201 (2019).  

104. Junjie Guan, C. Zhang, Dexiang Gao, Xingyu Tang, X. Dong, Xiaohuan Lin, Yajie Wang, Xinxin Wang, Lin Wang, H. H. Lee, J. Xu, Haiyan Zheng, Kuo Li, and Ho-Kwang Mao,

Drastic photoluminescence modulation of an organic molecular crystal with high pressure, Mater. Chem. Front. DOI: 10.1039/c9qm00082h (2019)

103. Xiangting Ren, Xiaozhi Yan, Azkar Saeed Ahmad, Hu Cheng, Yanchun Li, Yusheng Zhao, Lin Wang*, Shanmin Wang*.

Pressure-Induced Phase Transition and Band Gap Engineering in Propylammonium Lead Bromide Perovskite. J. Phys. Chem. C 2019 12324 15204-15208.

102. Zhenhai Yu, Wei Xia, Kailang Xu, Ming Xu, Hongyuan Wang, Xia Wang, Na Yu, Zhiqiang Zou, Jinggeng Zhao, Lin Wang, Xiangshui Miao, Yanfeng Guo. Pressure-Induced Structural Phase Transition and a Special Amorphization Phase of Two-Dimensional Ferromagnetic Semiconductor Cr2Ge2Te6

J. Phys. Chem. C 2019, 12322 13885-13891.

101. Tao Man, Nian-Sheng Xua, Zhen-Hai Yu, Yong Huo, Ye Yuan, Zi-Fa Shi*, Xiao-Ping Cao, Lin Wang*, Hao-Li Zhang*

Modulation of piezochromic fluorescence behavior by subtle structural

change. Dyes and Pigments 166 (2019) 301–306.

100. Teng Gong, Qi Sui, Peng Li, Xian-Fu Meng, Li-Jiao Zhou, Jinquan Chen, Jianhua Xu, Lin Wang, and En-Qing Gao

Versatile and Switchable Responsive Properties of a Lanthanide-Viologen Metal–Organic Framework. Small 2019, 15, 1803468.

99. Partha Pratim Das, Sudeshna Samanta, Lin Wang, Jaeyong Kim, Thomas Vogt, P. Sujatha Devi and Yongjae Lee

Redistribution of native defects and photoconductivity in ZnO under pressure. RSC Adv., 2019, 9, 4303.

98. Y. Li, Z. Yao, B. B. Liu, Lin Wang, Cuiying Pei, Ye Yuan, and J. Ai, Molecular dynamics simulation of the oscillatory behaviour and vibrational analysis of an adamantane molecule encapsulated in a single-walled carbon nanotube, Philos. Mag. 99, 401−418 (2019)

2018

97. Guangtao Liu, Zhenhai Yu, Hanyu Liu, Simon A. T. Redfern, Xiaolei Feng, Xin Li, Ye Yuan, Ke Yang, Naohisa Hirao, Saori Imada Kawaguchi, Xiaodong Li, Lin Wang* and Yanming Ma* Unexpected Semi-metallic BiS2 at High Pressure and High Temperature. J. Phys. Chem. Lett. 9 (2018) 5785-5791.

96. Mao Ho-kwang, Xiaojia Chen, Yang Ding, Bing Li*, and Lin Wang*,

Solids, liquids, and gases under high pressure, Review of Modern Physics, 90, 15007, 2018.

95. Jinbo Zhang, Xinli Zhao, Zhipeng Yan, Ye Yuan, Xin Li, Cuiying Pei, Haiyan Zheng, and Lin Wang*, In situ high-pressure spectroscopic studies using moissanite (4H-SiC) anvils. AIP Advances 8, 095012 (2018).

94. Fengjiao Chen, Guoyong Fang, Zhipeng Yan, Yuexiao Pan, Jianbo Liu, and Lin Wang*. Cation Conformational Changes of 1‑Butyl-3-methylimidazolium Halides at High Pressures. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 9320−9331.

93. S. Rahman, H. Saqib, J. Zhang, D. Errandonea, C. Cazorla, S. Samanta, X. Li, J. Lu*, and Lin Wang*, Pressure-induced structural and semiconductor-semiconductor transitions in Co0.5Mg0.5Cr2O4, Physical Review B 97, 174102 (2018)

92. Xin Li, Ye Yuan, Jinbo Zhang, Taehyun Kim, Dongzhou Zhang, Ke Yang, Yongjae Lee, Lin Wang*. Pressure-induced photoluminescence of MgO. Journal of Physics: Condensed Matter 30 194002, 2018.

91. Xiangting Ren, Xiaozhi Yan, Zhenhai Yu, Wentao Li, Ke Yang, Xiaoli Wang*, Yuzi Liu*, Lin Wang*

Size-dependent Phase Transition of Er2O3 under high pressure. Applied Physics Letters, 112, 143102, 2018.

90. Ratnadwip Singha, Sudeshna Samanta, Swastika Chatterjee, Arnab Pariari, Dipanwita Majumdar, Biswarup Satpati, Lin Wang,* Achintya Singha,† and Prabhat Mandal‡. Probing lattice dynamics and electron-phonon coupling in the topological nodal-line semimetal ZrSiS. Physical Review B 97, 094112 (2018)

89. Zhenhai Yu, Ming Xu, Zhipeng Yan, Hao Yan, Jinggeng Zhao, Umeshkumar Patel, Dale L. Brewe, Steve M. Heald, Jingyuan Ma, Yanfeng Guo, Ke Yang, Zhili Xiao, Lin Wang* Pressure-induced isostructural phase transition and charge transfer in superconducting FeSe. Journal of Alloys and Compounds 767 (2018) 811-819

2017

88. Cuiying Pei, Meina Feng, Zhenxing Yang, Mingguang Yao, Ye Yuan, Xin Li, Bingwen Hu, Ming Shen, Bin Chen, Bertil Sundqvist, Lin Wang*

Quasi 3D polymerization in C60 bilayers in a fullerene solvate. Carbon, 124 (2017) 490-505.

87. Qi Sui, Xiang-Ting Ren, Yu-Xiang Dai, Kai Wang, Wen-Tao Li, Teng Gong, Jia-Jia Fang, Bo Zou, En-Qing Gao*, Lin Wang*,

Piezochromism and hydrochromism through electron transfer: new stories for viologen materials. Chemical Science, 2017, 8, 2758-2768

86. Qi Sui, Ning-Ning Yang, Teng Gong, Peng Li, Ye Yuan, En-Qing Gao*, and Lin Wang*,

Impact of Lattice Water on Solid-State Electron Transfer in Viologen Pseudopolymorphs: Modulation of Photo- and Piezochromism. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 5450-5455.

85. Qi Sui, Ye Yuan, Ning-Ning Yang, Xin Li, Teng Gong, En-Qing Gao, and Lin Wang*,

Coordination-Modulated Piezochromism in Metal-Viologen Materials. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5, 12400-12408.

84. Xu, Ming; Jakobs, Stefan; Mazzarello, Riccardo; Cho, Ju-Young; Yang, Zhe; Hollermann, Henning; Shang, Da-Shan; Miao, Xiangshui; Yu, Zhenhai; Wang, Lin; Matthias Wuttig.

Impact of Pressure on the Resonant Bonding inChalcogenides, The Journal of Physical Chemistry C  2017, 121 (45), 25447–25454.

83. S Rahman, S Samanta, D Errandonea, S Yan, K Yang, J Lu, Lin Wang*. Pressure-induced structural evaluation and insulator-metal transition in the mixed spinel ferrite Zn 0.2 Mg 0.8 Fe 2 O 4. Physical Review B 2017 95 (2), 024107

82. S Samanta, Q Li, B Cheng, Y Huang, C Pei, Q Wang, Y Ma, Lin Wang*. Phase coexistence and pressure-temperature phase evolution of VO2 (A) nanorods near the semiconductor-semiconductor transition. Physical Review B 2017  95 (4), 045135

81. W Zhou, Z Yu, H Song, R Fang, Z Wu, L Li, Z Ni, W Ren, L Wang, S Ruan. Lattice dynamics in monolayer and few-layer SnSe2. Physical Review B 2017 96 (3), 035401

80. Fengjiao Chen, Tingting You, Ye Yuan, Cuiying Pei, Xiangting Ren, Yanwei Huang, Zhenhai Yu, Xiaodong Li, Haiyan Zheng, Yuexiao Pan, Ke Yang, Lin Wang*.

Pressure-induced structural transitions of a room temperature ionic liquid—1-ethyl-3-methylimidazolium chloride. The Journal of Chemical Physics 2017 146 (9), 094502

79. Z Yu, Q Wang, Y Ma, Lin Wang*.

X-ray diffraction and spectroscopy study of nano-Eu 2 O 3 structural transformation under high pressure. Journal of Alloys and Compounds 2017 701, 542-548

78. Zhenhai Yu, Wei Wu, Pengchao Lu, Jinggeng Zhao, Jinguang Cheng, Qingyang Hu, Ye Yuan, Xin Li, Cuiying Pei, Fengjiao Chen, Zhipeng Yan, Shuai Yan, Ke Yang, Jian Sun, Jianlin Luo, Lin Wang*.

Structural evolution behavior of manganese monophosphide under igh pressure: experimental and theoretical study. Journal of Physics: Condensed Matter 2017, 29 (25), 254002

77. Yanzhi Bai, Zhenhai Yu, Ran Liu, Nana Li, Shuai Yan, Ke Yang, Bingbing Liu, Dongqing Wei, Lin Wang*. Pressure-Induced Crystallization and Phase Transformation of Para-xylene. Sci Rep. 2017; 7: 5321

76. Xiangting Ren, Xiaozhi Yan, Zhenhai Yu, Wentao Li, Lin Wang*. Photoluminescence and phase transition in Er2O3 under high pressure. Journal of Alloys and Compounds 725 (2017) 941-945.

2016

75. Yanwei Huang, Fengjiao Chen, Xin Li, Ye Yuan, Haini Dong, Sudeshna Samanta, Zhenhai Yu, Saqib Rahman, Jun Zhang, Ke Yang, Shuai Yan, and Lin Wang*,

Pressure-induced phase transitions of exposed curved surface nano-TiO2 with high photocatalytic activity, Journal of Applied Physics 119 (21), 215903, 2016.

74. Wentao Li, Fang Peng*, Yanzhi Bai, Zhenhai Yu, Yan Shuai, Xiaodong Li, Ke Yang, Lin Wang*, A study on the viborational and structure behavior of KBrO3 at high pressure, The Journal of Light Scattering, 29 (2), 1, 2016.

73. Wentao Li, Xiangting Ren, Yanwei Huang, Zhenhai Yu, Zhongyin Mi, N Tamura, Xin Li, F Peng*, Lin Wang*, Phase transformation and fluorescent enhancement of ErF3 at high pressure, Solid State Communications, 242(2016)30–35

72. Yinwei Li, Lin Wang, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Jian Hao, Chris J. Pickard, Joseph R. Nelson,Richard J. Needs, Wentao Li, Yanwei Huang, Ion Errea, Matteo Calandra, Francesco Mauri, and Yanming Ma, Dissociation products and structures of solid H2S at strong compression. Physical Review B 93, 020103(R) (2016)

71. Yanwei Huang, Wentao Li, Xiangting Ren, Zhenhai Yu, Sudeshna Samanta, Shuai Yan, Jun Zhang, Lin Wang*, The behaviors of anataseand TiO2(B) phase coexisting nanosheets under high pressure, Radiation Physics and Chemistry,  Radiat. Phys. Chem.120, 1-6 (2016).

2015

70. Zhenhai Yu, Wei Wu, Qingyang Hu, Jinggeng Zhao, Chunyu Li, Ke Yang, Jinguang Cheng, Jianlin Luo, Lin Wang,* and Ho-kwang Mao,* Anomalous anisotropic compression behavior of superconducting CrAs under high pressure, PNAS, 10, 1073 (2015)

69. Yonggang Wang, Xujie Lü, Wenge Yang, Ting Wen, LiuxiangYang, Xiangting Ren, Lin Wang, Zheshuai Lin, and Yusheng Zhao, PressureInduced Phase Transformation, Reversible Amorphization and Anomalous Visible Light Response in Organolead Bromide Perovskite, Journal of the American Chemical Society 137 11144-11149 (2015)

68. Ming Xu ,* Zhenhai Yu , Lin Wang , Riccardo Mazzarello , and Matthias Wuttig, Reversing the Resistivity Contrast in the Phase-Change Memory Material GeSb2Te4 Using High Pressure, Advanced Electronic Materials 1500240 (2015)

67. Zhenhai Yu, Lin Wang,* Qingyang Hu, Jinggeng Zhao, Shuai Yan, Ke Yang, Stanislav Sinogeikin, Genda Gu & Ho-kwang Mao, Structural phase transitions in Bi2Se3 under high pressure, Scientific Reports, 5, 15939 (2015)

66. Lin Wang,* Solvated fullerenes, a new class of carbon materials suitable for high-pressure studies: A review, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 84, 85-95 (2015)

65. Yugang Sun ,* Lin Wang , Yuzi Liu , and Yang Ren, Birnessite-Type MnO 2 Nanosheets with Layered Structures Under High Pressure: Elimination of Crystalline Stacking Faults and Oriented Laminar Assembly, Small, 11, 300-305 (2015)

2014

64. Zhenhai Yu, Lin Wang,* Luhong Wang, Haozhe Liu, Jinggeng Zhao, Chunyu Li, Stanislav Sinogeikin, Wei Wu, Jianlin Luo, Nanlin Wang, Ke Yang, Yusheng Zhao & Ho-kwang Mao, Conventional empirical law reverses in thephase transitions of 122-type iron-based superconductors, Scientific Reports, 4, 7172 (2014)

63. Zhang L., Y. Meng, W.G. Yang, L. Wang, W. L. Mao, Q. S. Zeng, J. S. Jeong, A. J. Wagner, K. A. Mkhoyan, W. J. Liu, R. Q. Xu, H. K. Mao, Disproportionation of (Mg,Fe)SiO3 perovskite in Earth’s deep lower mantle. Science, 344, 877-882 (2014).

62. Xujie Lu, Wenge Yang, Zewei Quan, Tianquan Lin, Ligang Bai, Lin Wang, Fuqiang Huang, and Yusheng Zhao. Enhanced Electron Transport in Nb-doped TiO2 Nanoparticles via Pressure-Induced Phase Transitions. Journal of the American Chemical Society 136 419-426 (2014).

61. Li, Z. P., Wang, J. H., Wang, L., Bai X., Song H. W., Zhou Q. J., An D. M., Liu B. B., The pressure induced amorphization and behavior of octahedron in Y2O3/Eu3+ nanotubes. Mater. Res. Exp. 1 (2), 025013-1-025013-9 (2014).

2013

60. Xujie Lu, Qingyang Hu, Wenge Yang, Ligang Bai, Howard Sheng, Lin Wang, Fuqiang Huang, Jianguo Wen, Dean J. Miller, and Yusheng Zhao. Pressure-Induced Amrophization in Single-Crystal Ta2O5 Nanowires: A Kinetic Mechanism and Improved Electrical Conductivity. Jorunal of the American Chemical Society 135, 13947-13953 (2013).

59. X.L. Wang, F.B. Tian, L. Wang, X.L. Jin, D.F. Duan, X.L. Huang, B.B. Liu, T. Cui. Predicted novel metallic metastable phases of polymeric nitrogen at high pressures. New Journal of Physics 15, 013010, 1-9 (2013)

2012

58. L. Wang*, B. Liu, H. Li, W. Yang, Y. Ding, S. Sinogeikin, Y. Meng, Z. Liu, X. Zeng,  Ultra-incompressible Three Dimensional Long-range Ordered Amorphous Carbon Clusters. Science, 327, 825-828, 2012. 

57. L.L. Sun, X.J. Chen, J. Guo, P. Gao, Q. Huang, H. Wang, M. Fang, X. Chen, G. Chen, Q. Wu, C. Zhang, D. Gu, X. Dong, L. Wang, K. Yang, A. Li, X. Dai, H. K. Mao and Z. X. Zhao, Re-emerging superconductivity at 48 kelvin in iron chalcogenides. Nature, 483, 67-69, 2012.

56. M. Xu, Y. Q. Cheng, L. Wang, H. W. Sheng, Y. Meng, W. G. Yang, X. D. Han, and E. Ma, Pressure tunes electrical resistivity by four orders of magnitude in amorphous Ge2Sb2Te5 phase-change memory alloy. Proc. Nat. Acad. Sci. 109, E1055-E1062, 2012.

55. Wang S. M., Yu X. H., Lin Z. J., Zhang R. F., He D. W., Qin J. Q., Zhu J. L., Han J. T., Wang L., Mao H. K., Zhang J. Z., and Zhao Y. S., Chem. Mater. 24, 3023-3028, 2012.

54. B. Li, Y. Ding, W. Yang, L. Wang, B. Zou, J. Shu, S. Sinogeikin, C. Park, G. Zou, and H-K Mao, Calcium with the β-tin structure at high pressure and low temperature. Proc. Nat. Acad. Sci. 109, 16459-16462, 2012.

53. Zhang, S. J.; Zhang, J. L.; Yu, X. H.; Zhu, J.; Kong, P. P.; Feng, S. M.; Liu, Q. Q.; Yang, L. X.; Wang, X. C.; Cao, L. Z.; Yang, W. G.; Wang, L.; Mao, H. K.; Zhao, Y. S.; Liu, H. Z.; Dai, X.; Fang, Z.; Zhang, S. C.; Jin, C. Q. The comprehensive phase evolution for Bi2Te3 topological compound as function of pressure. J Appl. Phys. 111, 112630, 2012.

52. S. Peng, J. S. Okasinski, J. D. Almer, Y. Ren, L. Wang, W. Yang and Y. Sun. Real-Time Probing of the Synthesis of Colloidal Silver Nanocubes with Time-Resolved High-Energy Synchrotron X-ray Diffraction. J Phys Chem C. 116, 11842-11847, 2012.

51. D. D. Liu, M. G. Yao, Q. J. Li, W. Cui, L. Wang, Z. P. Li, B. Liu, H. Lv, B. Zou, T. Cui, B. B. Liu, and B. Sundqvist, In situ Raman and photoluminescence study on pressure-induced phase transition in C60 nanotubes, Journal of Raman Spectroscopy, 43, 737-740, 2012.

50. Q. J. Li, R. Liu, B. Y. Cheng, L. Wang, M. G. Yao, D. M. Li, B. Zou, T. Cui, B. B. Liu, High pressure behaviors of nanoporous anatase TiO2, Materials Research Bulletin, 47, 1396-1399, 2012.

49. Q. J. Li, R. Liu, B. B. Liu, L. Wang, K. Wang, D. M. Li, B. Zou, T. Cui, J. Liu, Z. Q. Chen, K. Yang, Stability and phase transition of nanoporous rutile TiO2 under high pressure. RSC Adv., 2, 9052-9057, 2012.

2011

48. L. Wang*, W. Yang, Y. Xiao, B. Liu, P. Chow, G. Shen, W. Mao, and H. K. Mao, Application and new assembly of c-BN gasket in high pressure IXS studies of carbon related materials. Review of Scientific Instruments, 82, 073902 (2011).

47. L. Wang*, Y. Ding, U. Patel, W. Yang, Z.L. Xiao, Z. H. Cai, W. Mao, H. K. Mao, X-ray nanoprobe on single nanocrystal imaging and diffraction studies under high pressure, Review of Scientific Instruments, 82, 043903 (2011).

46. Z. P. Li, L. Wang, B. B. Liu, J. H. Wang, B. Liu1, Q. J. Li1, B. Zou, T. Cui, Y. Meng, H. K. Mao, Z. X. Liu, and J. Liu, The structural transition behavior of CdSe/ZnS core/shell quantum dots under high pressure, Phys. Status Solidi B, 248, 1149-1153 (2011)

45. Z. D. Zeng, L. Wang, X. Y. Ma, S. Qu, J. H. Chen, Y. Liu, D. Yang, Effect of germanium doping on mechanical properties of czochralski silicon wafers under indentation, Scripta Materialia, 64, 832-835, 2011.

44. D. D. Liu, L. Wang, W. Cui, M. G. Yao, Q. J. Li, Z. P. Li, B. Zou, T. Cui, B. B. Liu, B. Sundqvist, Synthesis and solid-state studies of self-assembled C60 microtubes, Diamond and Related Materials 20, 178-182 (2011).

43. Q. Zeng, H. Sheng, Y. Ding, L. Wang, W. Yang, J. Jiang, W. Mao, H. K. Mao, Long-rang topological order in metallic glass, Science, 332, 1404 (2011).

42. D. D. Liu, M. G. Yao, L. Wang, Q. J. Li, W. Cui, B. Liu, R. Liu, B. Zou, T. Cui, B. B. Liu, J. Liu, B. Sundqvist, and T. Wagberg, J. Phys. Chem. C 115, 8918-8922 (2011).

41. Y. G. Sun, W. G. Yang, Y. Ren, L. Wang, C. H. Lei, Multiple-step phase transformation in silver nanoplates under high pressure, Small, 7, 606-611 (2011).

40. Q. Liu, X. Hui, C. Wang, Z. Deng, Y. Lv, J. Zhu, S. Zhang, H. Liu, W. Yang, L. Wang, H.K. Mao, G. Shen, Z. Lu, Y. Ren, Z. Chen, Z. Lin, Y.S. Zhao, and C.Q. Jin, Pressure-induced isostructural phase transition and correlation of FeAs coordination with the superconducting properties of 111-type Na1-xFeAs

Journal of the American Chemical Society, 133, 7892-7896 (2011). 

39. J. L. Zhang, S. J. Zhang, H. M. Weng, W. Zhang, L. X. Yang, Q. Q. Liu, S. M. Feng, X. C. Wang, R. C. Yu, L. Z. Cao, L. Wang, W. G. Yang, H. Z. Liu, W. Y. Zhao, S. C. Zhang, X. Dai, Z. Fang, and C. Q. Jin, Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3, Proc. Nat. Acad. Sci. 108, 24-28 (2011).

2010

38. Wang L.*, Yang W.G., Ding Y., Yang R., Xiao S.G., Liu B.B., Shen G.Y., Hemley R.J., Mao W.L., and Mao H.K., Size-Dependent Amorphization of Nanoscale Y2O3 at High Pressure, Phys. Rev. Lett. 105, 095701 (2010).

37. Wang L., Ding Y., Yang W.G., Liu W.J., Cai Z.H., Kung J., Shu J.F., Hemley R.J., Mao W.L., and Mao H.K., Nanoprobe measurements of materials at megabar pressures, Proc. Nat. Acad. Sci. 107, 6140-6145 (2010)

36. Mao W.L., Wang L., Ding Y., Yang W.G., Liu W.J., Kim D.Y. Luo W. Ahuja R., Meng Y. Sinogeikin S. Shu J.F. and Mao H.K., Distortions and stabilition of simple primitive calcium at high pressure and low temperature, Proc. Nat. Acad. Sci. 107, 9965-9968 (2010).

35. Lin Z.J., Wang L., Zhang J.Z., Guo X.Y., Yang, W.G., Mao H.K. and Zhao Y.S., Nanoscale-twining induced elastic strengthening in silicon carbide nanowires, Scripta Materialia, 63, 981-984 (2010).

34. Sun Y.G., Ren Y., Haeffner D., Almer J., Wang L.; Yang, W.G. and Truong T., Nanophase Evolution at Semiconductor/Electrolyte Interface in situ Probed by Time-Resolved High-Energy Synchrotron X-Ray Diffraction, Nano Letters, 10, 3747-3753 (2010).

33. Shen G.Y., Wang L., Ferry R., Mao H.K., and Hemley R.J., A portable laser heating microscope for high pressure research, Journal of Physics: Conference Series, 215, 012191 (2010).

32. Li Q.J., Liu B.B., Wang L., Liu D.M., Liu R., Zou B et al., Pressure-induced amorphization and polyamorphism in one-dimensional single-crystal TiO2 nanomaterials, J. Phys. Chem. Lett. 1, 309 (2010).

2009

31. Wang L.*, Pan Y.X., Ding Y., Yang W.G., Mao W.L., Sinogeikin S.V. Meng Y., Shen G.Y., Mao H.K., High-pressure induced phase transitions of Y2O3 and Y2O3:Eu3+, Appl. Phys. Lett. 94, 061921 (2009)

30. Lin Z.J., Wang L., Zhang J.Z., Mao H.K. and Zhao Y.S., Nanocrystalline tungsten carbide: as incompressible as diamond, Appl. Phys. Lett. 95, 211906 (2009).

29. Sun, L.L., Yi, W., Wang L., Shu J.F., Sinogeikin S., Meng Y., Shen G., Bai L.G., Li Y.C., Liu J., Mao H.K., Mao W.L., X-ray diffraction studies and equation of state of methane at 202 GPa, Chem. Phys. Lett. 473, 72 (2009).

28. Zhang S.J., Wang X.C., Lu Q.Q., Lv Y.X., Yu X.H., Liu Z.J., Zhao YS, Wang L., Ding Y., Mao H.K. and Jin C.Q., Superconductivity at 31K in the “111” type iron arsenide superconductor Na1-xFeAs induced by pressure, Europhys. Lett. 88, 47008, (2009).

2008

27. Liu, B.B., Hou, Y.Y., Wang L., Liu, D. D., Yu, S. D., Zou, B., Cui, T., Zou, G. T., Wagberg, T.and Sundqvist, B., High pressure and high temperature induced polymeric C-60 nanocrystal, Diamond and related materials 17, 620-623, 2008

26. Li, Q.J., Zhang, J.W., Liu, B.B., Li, M., Yu, S.D., Wang L., Li, Z.P., Liu, D. Hou, Y.Y., Zou, Y.G., Zou, B., Cui, T., Zou, G.T., Synthesis and electrochemical properties of TiO2-B@C core-shell nanoribbons, Crystal Growth and Design 8, 1812 (2008).

25. Li, Q.J., Zhang, J.W., Liu, B.B., Li, M., Liu R.; Li X.L., Ma H.L., Yu, S.D., Wang L., Zou, Y.G., Li, Z.P., Zou, B., Cui, T., Zou, G.T., Synthesis of high-density nanocavities inside TiO2-B nanoribbons and their enhanced electrochemical Lithium storage properties, Inorganic Chemistry 47, 9870-9873 (2008).

24. Yao, M.G., Wang, Z.G., Liu, B.B., Zou, Y.G., Yu, S.D., Wang L., Hou, Y.Y., Pan S.F., Jin M.X., Zou B., Cui T., Zou G.T., Sundqvist B., Raman signature to identify the structural transition of single-wall carbon nanotubes under high pressure, Physics Review B 78, 205411 (2008)

2007

23. Wang L., Liu, B. B., Liu, D. D., Yao, M. G., Yu, S. D., Hou, Y. Y., Cui, T., Zou, G. T., Sundqvist, B., Luo, Z. J., Li, H., Li Y. C., Liu, J., Chen, S. J., Wang, G. R., Liu, Y. C., Synthesis and High Pressure Induced Amorphization of C60 Nanosheets,

Applied Physics Letters, 91, 103112 (2007)

22. Liu, B.B. Wang, L. Zou, G.T. Iwasiewicz, A. Sundqvist, B., A Facile Solution Method to Synthesis of C60 Nanorods, Materials Research Society Symposium Proceedings, 963, 49-54 (2007).

21. Hou, Y.Y., Liu, B.B., Wang L., Yu, S., Yao, M.G., Chen A., Liu, D., Zou, Y.G., Li, Z.P.  Zou, B., Cui, T., Zou GT., Iwasiewicz, A., Sundqvist, B., Comparative study of pressure-induced polymerization in C-60 nanorods and single crystals, Journal of Physics- Condensed Matter 19, 425207(2007)

20. Liu, B.B., Hou, Y.Y., Wang L., Zou, Y.G., Iwasiewicz, A., Sundqvist, B., High pressure and high temperature induced polymeric C60 nanorods and their photoluminescence properties, Materials research at high pressure, 987, 99 (2007)

19. Li, Z.P., Liu, B.B., Li, X.L., Yu, S.D., Wang L., Hou, Y.Y., Zou, Y.G., Yao, M.G., Li, Q.J., Zou, B., Cui, T., Zou, G.T., Solvothermal synthesis of ZnS nanorods and their pressure modulated photoluminescence spectra, Journal of Physics- Condensed Matter 19, 425227(2007)

18. Yu, S.D., Chang, L.X., Yang, H.B., Liu, B.B., Hou, Y.Y., Wang L., Yao, M.G., Cui, T., Zou, G.T., Study of the hydrostatic pressure dependence of the Raman spectrum of W/WS2 fullerene-like nanosphere with core-shell structure, Journal of Physics- Condensed Matter 19, 425228 (2007)

17. Zou, Y.G., Liu, B.B., Yao, M.G., Hou, Y.Y., Wang L., Yu, S.D., Wang, P., Cui, T., Zou, G., Wagberg, T., Sundqvist, B., Wang, G.R., Liu, Y.C., Effective polymerization of C-60 in SWNTs under high pressure and simultaneous UV light irradiation, Acta Physica Sinica, 56, 5172 (2007)

16. Li, Z.P., Liu, B.B., Li, X.L., Yu, S.D., Wang L., Hou, Y.Y., Zou, Y.G., Yao, M.G., Li, Q.J., Zou, B., Cui, T., Zou, G.T. Wang, G.R., Liu, Y.C, Synthesis of ZnS nanocrystals with controllable structure and morphology and their photoluminescence property, Nanotechnology 18, 255602 (2007)

15. Zou, Y.G., Liu, B.B., Yao, M.G., Hou, Y.Y., Wang L., Yu, S.D., Wang, P., Li, B., Zou, B., Cui, T., Zou, G., Wagberg, T., Sundqvist, B., Raman spectroscopy study of carbon nanotube peapods excited by near-IR laser under high pressure, Physics Review B 76, 195417 (2007)

2006

14. Wang L., Liu, B. B., Liu, D. D., Yao, M. G., Hou, Y. Y., Yu, S. D., Cui, T., Li, D. M., Zou, G. T., Iwasiewicz, A., Sundqvist, B., Synthesis of Thin, Rectangular C60 Nanorods Using m-Xylene as a Shape Controller, Advanced Materials, 18, 1883 (2006).

13. Wang L., Liu, B. B., Yu, S. D., Yao, M. G., Liu, D. D., Hou, Y. Y., Cui, T., Zou, G. T., Sundqvist, B., Highly Enhanced Luminescence from Single-Crystalline C60*1m-xylene Nanorods, Chemistry of Materials 18, 4190 (2006).

12. Hou, Y. Y., Liu, B. B., Wang L., Yu, S. D., Yao, M. G., Chen, A., Liu, D.D Zou, G. T., Iwasiewicz, A., Iwasiewicz, A., Sundqvist, B., Photoluminescence properties of high-pressure-polymerized C60 nanorods in the orthorhombic and tetragonal phases, Applied Physics Letters 89, 181925 (2006).

11. Hou, Y.Y., Liu, B.B., Ma, H., Wang L., Zhao, Q., Cui, T., Hu, Q., Chen, A., Liu, D.D., Yu, S.D., Jia, X.P., Zou, G.T., Sundqvist, B., Pressure-induced polymerization of nano- and submicrometer C60 rods into a rhombohedral phase, Chemical Physics Letters 423, 215 (2006).

10. Yao, M.G., Liu, B.B., Zou, Y.G, Wang L., Cui, T., Zou, G.T., Li, J.X., Sundqvist, B., Effect of Rare-Earth Component of the RE/Ni Catalyst on the Formation and nanaostructure of Single-Walled Carbon Nanotubes, The Journal of Physical Chemistry B, 110, 15284.(2006).

9. Chen, S. J., Liu, Y.C., Shao, C.L., Xu, C.S., Liu, Y.X., Liu, C.Y., Zhang, B.P., Wang L., Liu, B.B., Zou, G.T., Photoluminescence study of ZnO nanotubes under hydrostatic pressure, Applied Physics Letters 88, 133127 (2006)

8. Chen SJ, Liu YC, Shao CL, Xu CS, Liu YX, Wang L., Bingbing Liu, Zou GT, Photoluminescence of wurtzite ZnO under hydrostatic pressure, Journal of Applied Physics 99, 66102 (2006).

7. Yao, M.G., Liu, B.B., Zou, Y.G., Li, D.M., Ai, X.L., Wang L., Yu, S.D., Zou, G.T., Sundqvist, B., Synthesis and characterization of SWCNTs with Ho/Ni as catalyst,

New Carbon Materials 21, 70 (2006)

2005 and before

6. Wang L., Liu, B. B.,  Liu, D.D., Hou, Y.Y., Yao, M.G., Zou, G.T., Li, H., Luo, C.J., Li, Y.C., Liu, J., Sundqvist B., High Pressure Studies of Nano/Sub-Micrometer C70 Rods, High Energy Physics and Nuclear Physics 29, 112 (2005)

5. Wang L., Liu, B. B., Wang, H., Hou, Y. Y., Pan, Y. W., Cui Q. L., Zou, G.T., LIU, H. J., Ni, Y. H., Xu Z., Li Y.C., Li X. D., Liu, J., Pressure Induced Phase Transition of Nano Zinc Sulfide Shell, Chinese Journal of High Pressure 19, 357 (2005)

4. Yao, M.G., Liu, B.B., Zou, Y.G., Wang L., Li, D.M., Cui, T., Zou, G.T., Sundqvist, B., Synthesis of single-wall carbon nanotubes and long nanotube ribbons with Ho/Ni as catalyst by arc discharge, Carbon 43, 2894 (2005).

3. Chen S.J., Liu Y.C., Shao C.L., Xu C.S., Liu Y.X., Wang L., Liu B.B., Zou G.T.,

Pressure-dependent photoluminescence of ZnO nanosheets, Journal of Applied Physics 98, 106106 (2005).

2. Liu, B.B., Yu, M., Li, D.M., Cui, T., Wang L., Yao, M.G., Yu, S.D., Zou, G.T., Wang, X., Zhao, B., Sundqvist, B., Effects of silver films with different nano-particle sizes on SERS of single-walled carbon nanotubes, Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 26, 1930 (2005)

1. Yu, M., Liu, B.B., Li, D.M., Li, M.H., Yao, M.G., Wang L., Wang, H., Zou, G.T., Wang, X., Zhao, B., Sundqvist, B., SERS study of single-walled carbon nanotubes on silver films deposited on different substrates, Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 24, 1285 (2003)

EDUCATION

Jilin University, China    Condense Matter Physics        Ph.D., 2006

Jilin University, China    Technology of Optoelectronics    B.S., 2001    

RESEARCH INTEREST

  • Emergent physical phenomena in materials at extreme conditions (high pressure, high temperature/low temperature)
  • Nanoscale Materials
  • High Tc Superconducting Materials
  • High pressure related synchrotron x-ray techniques
  • Novel diamond anvil cell high pressure techniques…

Upcoming Conferences